Table of the Chinese Dynasties and Capitals

Xia 21st-16th century BC Anyi 
Shang (Yin) 16th-11th century BC Hao
Yin
Western Zhou 11th century-770 BC Feng, Hao
Eastern Zhou
     Spring Autumn Period
     Warring States Period
770-221BC
770-475 BC
475-221 BC

Luoyi

Qin 221-207 BC Xianyang
Western Han 206 BC-24 AD Changan
Eastern Han 24-220 AD Luoyang
Three Kingdoms
     Wei
     Shu
     Wu
220-280 AD
221-265 AD
221-263 AD
221-280 AD

Xuchang
Chengdu
Jianye

Western Jin 265-316 AD Luoyang
Eastern Jin, 16 Kingdoms 317-420 AD Jiankang
Southern & Northern Dynasties
     Southern Dynasties
        Song
        Qi
        Liang
        Chen
     Northern Dynasties
        Northern Wei
        Eastern Wei
        Western Wei
        Northern Qi
        Northern Zhou
420-589 AD
420-589 AD
420-479 AD
479-502 AD
502-557 AD
557-589 AD
386-581 AD
386-534 AD
534-550 AD
535-557 AD
550-557 AD
557-581 ADJiankang
Jiankang
Jiankang
Jiankang

Pingcheng
Ye
Changan
Ye
Changan

Sui 581-618 AD Daxing
Tang 618-907 AD Changan


Five Dynasties & TenKingdoms 
     Five Dynasties
        Later Liang
        Later Tang
        Later Jin
        Later Han
        Later Zhou
     Ten Kingdoms
        Former Shu
        Later Shu
        Wu Yue
        Min
        Chu
        Wu
        Jing Nan (Nan Ping)
        Southern Han
        Southern Tang
        Northern Han

907-979 AD
907-960 AD
907-923 AD
923-936 AD
936-946 AD
947-950 AD
951-960 AD
902-979 AD
907-925 AD
934-965 AD
907-978 AD
909-945 AD
927-951 AD
902-937 AD
924-963 AD
917-971 AD
937-975 AD
951-979 ADKaifeng, Dongdu
Luojing, Dongdu
Kaifeng, Dongdu
Kaifeng, Dongdu
Kaifeng, Dongdu

Song
     Northern Song
     Southern Song
960-1279 AD
960-1127 AD
1127-1279 AD

Kaifeng,Dongdu
Linan

Liao (Qi Dan) 916-1125 AD Linhuang, Shangjing
Western Xia 1038-1227 AD      

Jin

1115-1234 AD

Huining, Shangjing
Daxing, Zhongdu
Kaifeng, Nanjing
Yuan 1271-1368 AD Dadu
Ming Dynasty
     Hong Wu
     Jian Wen
     Yong Le
     Hong Xi
     Xuan De
     Zheng Tong
     Jing Tai
     Tian Shun
     Cheng Hua
     Hong Zhi
     Zheng De
     Jia Jing
     Long Qing
     Wan Li
     Tai Chang
     Tian Qi
     Chong Zhen
1368-1644 AD
1368-1398 AD
1399-1402 AD
1403-1424 AD
1425-1425 AD
1426-1435 AD
1436-1449 AD
1450-1456 AD
1457-1464 AD
1465-1487 AD
1488-1505 AD
1506-1521 AD
1522-1566 AD
1567-1572 AD
1573-1620 AD
1620-1620 AD
1621-1627 AF
1628-1644 AD

Yingtian, Nanjing
Jingdu

Qing Dynasty
     Shun Zhi
     Kang Xi
     Yong Zheng
     Qian Long
     Jia Qing
     Dao Guang
     Xian Feng
     Tong Zhi
     Guang Xu
     Xuan Tong
1644-1911 AD
1644-1661 AD
1662-1722 AD
1723-1735 AD
1736-1795 AD
1796-1820 AD
1821-1850 AD
1851-1861 AD
1862-1874 AD
1875-1908 AD
1909-1911 AD

Jingshi

The Republic of China 1911 AD- Taipei, Taiwan
The People's Republic of China 1949 AD- Beijing 

Home